بیمه نامه های کوتاه مدت

بیمه نامه‌های اعتبار صادراتی که به منظور پوشش بیمه ای ریسکهای تجاری و سیاسی اعتبارات اسنادی، قراردادها، پیش‌فاکتور‌ها و فاکتورهای صادراتی، قراردادهای تأمین مالی و اسناد و اوراق مالی صادراتی ازجمله برات با دوره بازپرداخت حداکثر تا دو سال صادر می گردند.
 
انواع بیمه نامه های کوتاه مدت:
  • · بیمه نامه خاص صادرات
  •  بیمه نامه کل گردش صادرات
  •  اعتبارخریدار
  •  بیمه نامه بلااثرشدن قرارداد صادراتی
  • بیمه نامه تضمین مطالبات بانک بابن اعتبارات اسنادی دیداری
  •  بیمه نامه پوشش خرید دین اسناد صادراتی
  • بیمه نامه خاص صادرات خدمات فنی و مهندسی