فرآیند صدور بیمه نامه تضمین مطالبات


 
درخواست بیمه نامه از سوی بانک ابلاغ کننده ایرانی
اعتبار سنجی بانک گشاینده اعتبار اسنادی
تهیه گزارش صدور بیمه نامه جهت تایید ارکان تصمیم گیری
دریافت حق بیمه
صدور بیمه نامه به نفع بانک ابلاغ کننده
اعلام خسارت احتمالی به صندوق از سوی بانک ابلاغ کننده
پرداخت خسارت به ذینفع بیمه نامه پس از طی شدن زمان انتظار
واگذاری اسناد صادراتی به صندوق
پیگیری صندوق جهت بازیافت خسارت