تعیین رتبه اعتباری دولت‌ها

⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠
* نام کشور :
⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠

نام کشور گروه ریسکسقف کوتاه مدت (m€)سقف میان و بلند مدت (m€)سقف کلی (m€)سیاست پوشش
آذربایجان
5
60
120
180
محدود
آرژانتین
6
45
90
135
محدود
آروبا
5
3
6
9
باز
آفریقای جنوبی
4
75
150
225
باز
آفریقای مرکزی، ج
7
8
0
8
مسدود
12345678910...>>>

انواع سیاست پوشش دولت ها:
سياست پوشش باز: ارائه پوشش برای اعتبارات كوتاه و میان و بلندمدت امكانپذیر می باشد.
سياست پوشش محدود: ارائه پوشش جهت اعتبارات كوتاه مدت امكانپذیر بوده؛ اما برای اعتبارات میان وبلندمدت بصورت موردی و با تایید هیات مدیره پوشش ارائه می گردد.
سياست پوشش مسدود: ارائه پوشش جهت اعتبارات كوتاه مدت به صورت موردی و با تایید هیات مدیره امكانپذیر بوده و پوششهای میان و بلندمدت مسدود می باشد.
سياست پوشش معلق: بدلیل قطع روابط سیاسی پوشش این کشور در حالت تعلیق قرار دارد.