فرآیند صدور بیمه نامه (ضمانت نامه) اعتبار خریدار


 
انعقاد قرارداد اولیه فروش/پیمانکاری بین صادرکننده ایرانی و خریدار/کارفرمای خارجی با نظر بانک ایرانی
درخواست خریدار/کارفرمای خارجی جهت دریافت تسهیلات از بانک ایرانی
اعتبار سنجی از اعتبار گیرنده / بانک/دولت خارجی
اعلام آمادگی صندوق و شرایط پوشش جهت تضمین اعتبار
اعلام شرایط تأمین مالی از سوی بانک اعتبار دهندة ایرانی به کارفرما/ خریدار/ اعتبارگیرندة خارجی/ بانک خارجی
انعقاد قرارداد تأمین مالی بین بانک ایرانی و خریدار/کارفرما و یا بانک خارجی
ارائه ضمانت نامه صادره از سوی ضامن خارجی به بانک عامل ایرانی
درخواست رسمی بانک عامل ایرانی برای صدور ضمانت نامه اعتبار خریدار
طرح و تصویب صدور ضمانت نامه در کمیته فنی و اعتباری و هیات مدیره و صدور ضمانت نامه به نفع بانک اعتبار دهنده
واریز حق بیمه صندوق از سوی بانک عامل ایرانی (پس اخذ از اعتبارگیرنده خارجی)
حمل کالا/ ارائه خدمات و ارائه اسناد حمل/صورت وضعیتها به بانک اعتبار دهنده.
پرداخت از سوی بانک اعتبار دهنده به صادرکننده / پیمانکار ایرانی
سررسید اقساط مبالغ تامین مالی شده و پرداخت از سوی اعتبارگیرنده خارجی
عدم پرداخت احتمالی اقساط از سوی اعتبار گیرنده خارجی
اعلام خسارت احتمالی از سوی بانک اعتبار دهنده به صندوق
پرداخت خسارت به بانک ایرانی پس از احراز