فرآيند بررسی و پرداخت خسارت داخلی


 
پيگيریهای قبل از سر رسيد
اعلام خسارت توسط بانك (يا ذينفع) در صورت عدم پرداخت صادركننده (گيرنده تسهيلات)
تشكيل پرونده، مكاتبه و مذاكره با بانك و صادركننده
تهيه گزارش خسارت در صورت عدم تسويه/تمديد
طرح در كميته فني و اعتباري صندوق
ابلاغ مصوبه كميته فنی و اعتباری
دستور پرداخت خسارت به امور مالی