فرآیند صدور بیمه نامه خرید دین اسناد صادراتی


 
درخواست بیمه نامه از سوی بانک
دریافت مدارک مورد نیاز از صادر کننده و بررسی آنها
تهیه گزارشهای لازمه به منظور طرح و تصویب بیمه نامه در کمیته فنی و هیات مدیره
دریافت حق بیمه
صدور بیمه نامه به نفع بانک خریدار دین/ تنزیل کننده
اعلام خسارت احتمالی به صندوق از سوی بانک خریدار دین/ تنزیل کننده
پرداخت خسارت به ذینفع بیمه نامه پس از طی شدن زمان انتظار
واگذاری اسناد صادراتی به صندوق
پیگیری صندوق جهت بازیافت خسارت