فرآیند صدور بیمه نامه بلا اثر شدن قرارداد صادراتی


 
درخواست بیمه نامه از سوی صادرکننده
دریافت مدارک مورد نیاز از صادرکننده (از جمله درخواست خریدار از وی جهت تولید کالای موضوع قرارداد)
بررسی درخواست ، قرارداد صادراتی / اعتبار اسنادی
ارائه گزارش به کمیته فنی / هیات مدیره جهت تصویب صدور بیمه نامه
صدور بیمه نامه به نفع متقاضی
دریافت حق بیمه از صادرکننده
اعلام خسارت احتمالی به صندوق از سوی بیمه گذار(صادرکننده)
بررسی خسارت و پرداخت آن پس از طی شدن زمان انتظار ، در صورت تایید
واگذاری حقوق صادرکننده به صندوق
پیگیری صندوق جهت بازیافت خسارت