فرآیند صدور بیمه نامه سرمایه گذاری


 
درخواست بیمه نامه از سوی سرمایه گذار
دریافت مدارک مورد نیاز از سرمایه گذار ازجمله مدارک مربوط به پروژه سرمایه گذاری و تشکیل پرونده
بررسی مدارک مربوط به پروژه سرمایه گذاری
سنجش اعتبار کشور هدف
طرح و تصویب بیمه نامه در هیات مدیره / کمیته فنی
دریافت حق بیمه از صادرکننده
صدور بیمه نامه به نفع متقاضی
اعلام خسارت احتمالی به صندوق از سوی بیمه گذار
پرداخت خسارت به ذینفع بیمه نامه (صادرکننده ) پس از طی شدن زمان انتظار
واگذاری حقوق صادرکننده به صندوق
پیگیری صندوق جهت بازیافت خسارت