منشور اخلاقی صندوق ضمانت صادرات ایران


 

ما کارکنان صندوق ضمانت صادرات ایران ‌با ایمان به خدا ‌و ‌در جهت انجام ماموریت‌های سازمانی خود‌ که‌ برای حمایت و پشتیبانی از صادرات‌ جمهوری اسلامی ایران‌ با ‌‌رعایت قوانین‌ و مقررات ذیربط صورت می‌پذیرد، ضمن ارائه خدمات‌ به ‌مشتریان‌، ‌جلب رضایت آنان را سر‌لوحه امور خود می‌دانیم. و به ‌منظور ارتقاء ‌وحفظ کرامت مشتریان در نظام اداری ‌نسبت‌ به امور‌ زیر متعهد می‌شویم :
۱- به رعایت نظم و انضباط در انجام فعالیت ها و حضور به موقع در سازمان توجه نماییم.
۲- در انجام وظایف و مسئولیت ها پشتکار و جدیت داشته و آن ها را با دقت، صحت و به موقع انجام دهیم.
۳- دانش خود را به روز نگه داشته و با توانمندی و ابتکار در فعالیت های اداری و سازمانی را در اولویت قرار دهیم.
۴- به ایده ها و افکار جدید ارزش قائل شده و برای اجرایی کردن آن ها به شکل منطقی تلاش کنیم.
۵- برای افزایش بهره وری نظام اداری از طریق افزایش بهره وری حیطه فعالیت خود تلاش کنیم.
۶- از امکانات، تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده مؤثر و مطلوب از آن ها بکوشیم.
۷- در انجام فعالیت ها و تعاملات، روابط خویشاوندی، قومی، جنسی، نژادی، مذهبی و غیره تأثیری در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد.
۸- روحیه انتقادپذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیت هایمان بدانیم.
۹- همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرار داده و برآنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.
۱۰- مردم و شهروندان به عنوان ذی حق برای نظام اداری هستند، تلاش نماییم با ایجاد ارتباط مناسب و ارائه خدمت بهتر، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد کنیم.
۱۱- به مراجعه کنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط خدمت ارائه دهیم.
۱۲- در محدوده وظایف شغلی، اطلاعات و راهنمایی های لازم و مناسب را به ارباب رجوع ارائه و در زمینه خدمت شفاف سازی عمل کنیم.
۱۳- خواسته های قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات اداری و تحمیل هزینه اضافی ارائه دهیم.
۱۴- به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم.
۱۵- به نظرات، پیشنهادات و بازخوردهای شهروندان و مراجعه کنندگان به عنوان منبعی گران بها برای بهبود عملکرد نگاه و با دید منطقی به آن ها توجه کنیم.
۱۶- به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم.
۱۷- فرهنگ تکریم ارباب رجوع، پاسخ گویی و گره گشایی از مشکلات مردم و مراجعان را به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل نمائیم.
۱۸- روحیه کار جمعی را در خود تقویت کرده و در انجام فعالیت های گروهی مشارکت جو و مشارکت پذیرباشیم.