بیانیه حریم خصوصی        این صندوق متعهد است که حریم شخصی مراجعین خود را حفظ نماید. حریم خصوصی شما برای ما اهمیت  دارد بدین منظور خود را ملزم به حفاظت داده ها می دانیم.
ما در بعضی مواقع از جمله ارائه خدمات بصورت الکترونیکی و غیر حضوری مستلزم دریافت اطلاعات شخصی شما (اعم از نام و نام خانوادگی، اطلاعات تماس، آدرس، نشانی ایمیل و ...) می باشیم که این سازمان در تمامی این موارد متعهد به حفظ اطلاعات شخصی شما می باشد و به هیچ وجه اطلاعات فردی و شخصی شما را افشا نمی کند. ما از این اطلاعات برای شناخت نیازهای شما و ارائه پیشنهادهای بهتر به شما استفاده می کنیم و اطلاعات شخصی شما را به اشخاص ثالث نمی فروشیم و به هیچ شکل دیگری در اختیارشان قرار نمی دهیم، مگر اینکه از طرف مراجع قضایی حکمی برای این کار دریافت کنیم.
ما در قبال اقدامات مجرمانه و یا حوادث و رویدادهای غیر مترقبه یا اتفاقتی که منتسب یا ناشی از اقدامات ما نباشد، مسئولیت و یا تعهدی نخواهیم داشت.
سایت ما نیز ممکن است به سایت های دیگری لینک شود. وقتی که شما از طریق این لینک ها از سایت خارج می شوید، توجه داشته باشید که ما بر دیگر سایت ها هیچ کنترل و تعهدی نداریم. درباره این سایت ها شما باید به بیانیه حریم شخصی آنها مراجعه کنید.