نمودار سازمانی و مدیران

مدیر صدور بیمه نامه کوتاه مدت

آقای محمد انصاری فر۸۸۷۳۸۵۶۹-70Ansarifar@egfi.org

مدیر صدور بیمه نامه میان و بلند مدت

آقای سیامک تاتلاری۸۸۷۳۸۶۱۰Tatlari@egfi.org

مدیر صدور ضمانت نامه

آقای مهرداد پارسامنش۸۸۷۳۸۵۶۸Parsamanesh@egfi.org

مدیر خسارت

آقای محسن غلامی۸۸۷۳۸۶۴۸Gholami@egfi.org

مدیر پژوهش و ریسک

آقای اشکان عباسی تهرانی ۸۸۷۳۹۲۶۷ Tehrani@egfi.org

مدیرفناوری اطلاعات وامنیت فضای مجازی

آقای مجید آقازاده۸۸۷۴۶۴۰۷ Aghazadeh@egfi.org

مدیر بازاریابی و امور مشتریان

خانم سیده سمانه توکلی ۸۸۷۳۸۵۲۴ Tavakoli@egfi.org

مدیر سرمایه گذاری

خانم منیژه افشار ۸۸۵۴۶۸۴۷ Afshar@egfi.org

مدیر برنامه ریزی و بودجه

خانم گیتی توانا۸۸۷۳۸۵۲۳ Tavana@egfi.org

مدیر حقوقی

آقای مهدی طهماسبی فرد۸۸۷۳۸۵۲۲ Tahmasebifard@egfi.org

مدیر امور مالی

آقای سلیمان ستارزاده۸۸۷۳۸۵۳۲ Satarzadeh@egfi.org

مدیر توسعه منابع انسانی و پشتیبانی

آقای ساسان شفقتی۸۸۷۳۸۵۳۹Shafeghati@egfi.or

رئیس اداره روابط عمومی

آقای سخاوت مرادی۸۸۷۳۳۳۷۰Moradi@egfi.org