اعتبار تولیدی (ریالی و ارزی)

ضمانت‌نامه اعتبار تولیدی عبارت است از سند تعهد آوری که بعنوان وثیقه مورد درخواست تولید کنندگان و بنا به درخواست آنها جهت تضمین تعهدات صادرکنندگان از سوی صندوق بعنوان ضامن به نفع تولید کننده و یا نمایندگان آنها به صورت ریالی و یا ارزی (با توجه به نوع درخواست) صادر می‌گردد.

ضمانت نامه اعتبار تولیدی صرفاً برای تولیدکنندگان اصلی دارای پروانه تولیدی و یا شرکتهای توزیع وابسته آنها، و یا شرکت‌های تعاونی با فعالیتهای بازرگانی، صادر می‌گردد.
 
واجدین شرایط ضمانت نامه اعتبار تولیدی:

صادرکنندگانی که در مرحله قبل از حمل، جهت خرید مدت دار کالا نیاز به ضمانت صندوق جهت ارائه به تولید کنندگان و یا شرکتهای وابسته به آنها دارند.
 
مدارک مورد نیاز برای اعتبار سنجی اشخاص حقوقی و حقیقی:
۱.   ارایه رضایت نامه کتبی با عنوان بانک مرکزی ج.ا.ا جهت دریافت گزارش اعتباری و تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی، چک های برگشتی و ضمانت نامه های بانکی دریافت شده .        
۲.      درخواست کتبی اعتبار دهنده خطاب به صندوق حاوی اطلاعاتی از قبیل: مبلغ اعتبار ، مدت اعتبار و میزان پوشش درخواستی اعتبار دهنده( حداکثر ۱۰۰% مبلغ اعتبار).
۳.      اساسنامه ، شرکت نامه ، اظهارنامه ثبت شرکتها، آگهی تاسیس و کلیه آگهی های تغییرات، آخرین صورتجلسه مجمع عمومی که به تایید اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.
۴.      تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت .
۵.      اصل و تصویر کارت بازرگانی دارای اعتبار .
۶.      اصل و کپی اسناد مالکیت یا اجاره نامه رسمی معتبر محل کار (کارخانه و دفتر ) .
۷.      صورت‌های مالی حسابرسی شده به همراه گزارش بازرس قانونی شرکت  و تصویر اظهارنامه های مالیاتی مربوط به سه سال اخیر و اظهار نامه ارزش افزوده فصلی سال جاری..
۸.       لیست اکسل کلیه پروانه‌های صادراتی مربوط به سه سال اخیر (همراه با تاریخ، شماره کوتاژ، کد گمرک ورودی و مبلغ ) هر سال یک صفحه جداگانه و برای هر سال چند فقره بارنامه حمل کالای صادراتی
۹.      گواهی ماده ۱۸۶ وزارت امور اقتصاد و دارایی مبنی بر بلامانع بودن اعطای تسهیلات (در صورتی که گواهی مورد اشاره به سیستم بانکی ارائه گردیده است  تصویر برابر اصل شده توسط بانک نیز مورد قبول می‌باشد).
۱۰. آخرین لیست بیمه پرسنلی شرکت
۱۱. قرارداد منعقده فی مابین صادرکننده و اعتباردهنده (ذینفع ضمانت‌نامه).
۱۲. اصل و تصویر اعتبار اسنادی گشایش یافته به نفع متقاضی یا قرارداد فروش خارجی .
۱۳. اصل و تصویر جواز تاسیس / پروانه بهره برداری درخصوص واحدهای تولیدی( در صورت وجود).
۱۴. کارت معتبر عضویت در اتحادیه صادرکنندگان (در صورت وجود ).
۱۵. اصل و تصویر گواهی عضویت در cd صادرکنندگان (در صورت وجود).
۱۶.  هرگونه مدارک و مستنـدات دیگری که مبین سطح اعتبار و مسائل مربوط به صادرات می‌باشد از جمله گواهی‌های کیفیت، عضویت در اتحادیه‌ها/انجمن‌های تخصصی ، لوح‌های تقدیر ، صادر کننده نمونه و ....
۱۷. تکمیل و ارائه فرم‌های درخواستی .
 
فرایند اعتبارسنجی
۱. دریافت درخواست کتبی ذینفع
۲. تشکیل پرونده و اعتبارسنجی از صادرکننده در صندوق
۳. بررسی پرونده اعتبارسنجی در ارکان تصمیم گیر(کمیته فنی اعتباری و هیات مدیره)
 
فرم های مورد نیاز برای صدور ضمانت نامه اعتباری تولیدی برای اشخاص حقیقی

فرم های مورد نیاز برای صدور ضمانت نامه اعتباری تولیدی برای اشخاص حقوقی 

مدت زمان انجام کار:

حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از تکمیل پرونده اعتباری (در اختیار متقاضی) و انجام بازدید میدانی حسب مورد، گزارش اعتبارسنجی تنظیم و در دستور کار ارکان تصمیم گیر حسب مورد، قرار می گیرد.
 
صندوق ضمانت صادرات ایران در راستای افزایش ضریب نفوذ خدمات بیمه اعتبار صادراتی به اقصی نقاط کشور و توزیع خدمات، اقدام به واگذاری بخشی از امور به کارگزاری ها نموده است.

مشاهده لیست دفاتر کارگزاری