فرایند صدور ضمانت نامه ها

پس از طرح موضوع در ارکان تصمیم گیر و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست واصله مبتنی بر نتایج حاصل از اعتبارسنجی، اقدامات لازم جهت صدور ضمانت نامه بشرح زیر صورت می پذیرد:

ابلاغ شرایط مصوب کمیته فنی اعتباری/ هیات مدیره به متقاضی
دریافت تاییدیه اخذ وثایق منطبق با ابلاغیه فوق از مدیریت حقوقی
دریافت تاییدیه اخذ کارمزد از مدیریت امور مالی
تنظیم قرارداد فی مابین متقاضی و صندوق و امضاء آن توسط متقاضی و صاحبان امضاء در صندوق
صدور ضمانت نامه و تحویل آن به ذینفع(بانک/ موسسات اعتباری مورد تایید بانک مرکزی ج.ا.ا، تولیدکنندگان و ....)
 
مدت زمان انجام کار:
حداکثر ظرف مدت ۲ روز کاری پس از انجام وثیقه سپاری و واریز کارمزد می باشد.