اعتبارسنجی بانک های خارجی

تعیین رتبه و سقف اعتبار بانک‌ها و نهادهای دولتی طرف حساب صادرکنندگان ایرانی، با استفاده از مدل‌های آماری داخلی صندوق و‌ بر مبنای اطلاعات کمی و کیفی اخذ شده از منابع اطلاعاتی معتبر، صورت می گیرد. اکثر موسسات بیمه اعتبار صادرات، ریسک تجارت با دولت (Sovereign) و نهادهای دولتی قابل قبول خود را پوشش می دهند. ولی در مورد معاملات غیر دولتی معمولاً دخالت یک بانک معتبر را طلب می کنند. همچنین صندوق بر اساس درخواست و نیاز صادرکنندگان ایرانی و به منظور کاهش ریسک آنها، بانک‌های گشایش کننده اعتباراسنادی/صادرکننده ضمانت نامه را پس از تجزیه و تحلیل شاخص‌های مالی در زمینه‌ های مختلف نظیر کفایت سرمایه، کیفیت داراییها، مدیریت، سودآوری و نقدینگی، بهمراه سقف و دوره اعتبار هریک از آنها در کشورهای هدف صادراتی مورد اعتبارسنجی قرار می دهد. هدف از اعتبارسنجی بانکها و نهادهای دولتی، اندازه گیری احتمال قصور در ایفای تعهدات و بررسی توانایی بازپرداخت به موقع بدهی به صادرکنندگان می ‌باشد. مدت اعتبار سقف تعیین شده برای بانکها  ۶ ماه پس از تاریخ اعلام سقف به متقاضی می‌ باشد.