فرآیند صدور بیمه نامه صدور خدمات فنی و مهندسی 
درخواست بیمه نامه از سوی صادرکننده
دریافت مدارک مورد نیاز از صادرکننده ازجمله مدارک مربوط به مناقصه جهت تشکیل پرونده
بررسی مدارک دریافتی و قرارداد فروش / اعتبار اسنادی مربوطه
اعتبار سنجی از خریدار/ بانک خارجی
طرح و تصویب بیمه نامه در هیات مدیره / کمیته فنی
دریافت حق بیمه از صادرکننده
صدور بیمه نامه به نفع متقاضی
اعلام خسارت احتمالی به صندوق از سوی بیمه گذار
پرداخت خسارت به ذینفع بیمه نامه (صادرکننده ) پس از طی شدن زمان انتظا
واگذاری حقوق صادرکننده به صندوق
پیگیری صندوق جهت بازیافت خسارت