بیمه نامه (ضمانت نامه) اعتبار خریدار

از شیوه ‌های معتبر و موثر در توسعه صادرات و فروش کالا - خدمات به روش اقساطی، اعطای اعتبارخریدار است که بازار مطمئنی برای صادرات کالا و خدمات به کشورهای هدف را فراهم می‌آورد. شرط بازپرداخت مدت‌ دار باعث افزایش قدرت رقابتی صادرکنندگان کالا و پیمانکاران ایران در کشور مورد نظر و شیوه‌ای موثر جهت نفوذ به بازار جدید و ماندگاری در آن بازار است. خرید کالا بویژه کالاهای سرمایه ‌ای و انجام پروژه ‌های صنعتی در گرو تامین منابع مالی مورد نیاز است و کشورهایی که به دلیل محدودیت منابع قادر به تامین آنها نیستند، با استفاده از تکنیک‌های تامین مالی، وجوه مورد نیاز خود را از بازارهای پولی و مالی تامین می‌نمایند. اساس مکانیزم اعتبارخریدار بر روش فروش نسیه استوار است با این تفاوت که یک بانک بعنوان تامین ‌کننده مالی وارد جریان داد و ستد می‌گردد و وجه کالا/ خدمات را پس از انجام فعل صادرات به فروشنده/ پیمانکار می‌پردازد و در سررسید اصل و سود اعتبار را از خریدار اخذ می‌نماید.

تضمین صندوق ضمانت صادرات ایران ریسک بانک تسهیلات دهنده ناشی از خطرات ایجاد شده توسط خریدار خارجی، دولت و یا بانک خارجی را پوشش می‌دهد و به عبارت دیگر ریسک فروش اعتباری صادرکننده به وام دهنده و در نهایت از بانک به صندوق ضمانت صادرات ایران منتقل می‌گردد و امکان تامین مالی توسط بانک‌های تجاری یا تخصصی برای کالاهای مصرفی (تا۱۰۰% مبلغ قرارداد تجاری)، سرمایه‌ ای و نیمه ‌سرمایه ای و طرح‌های خدمات فنی و مهندسی معادل (تا ۸۵% ارزش طرح) را فراهم می‌نماید.

بموجب آئین‌نامه تامین مالی صادرات کالا و خدمات، اعطای اعتبارخریدار توسط بانک ایرانی به خریدار/ کارفرما،‌ بانک‌های خارجی و یا دولت کشور هدف صادراتی در قبال اخذ تضمین از صندوق ضمانت صادرات ایران ممکن و میسر است و در چارچوب این تسهیلات،‌ صادرکننده، کالا یا خدمت صادراتی را بر اساس اعتبارات اسنادی یا قراردادهای تجاری برای خریدار/کارفرما ارسال/ اجرا نموده و وجه آن را پس از ارائه مدارک حمل/صورت وضعیت‌های تأیید شده، از بانک دریافت می‌نماید.

پرداخت حق بیمه صدور این ضمانت‌نامه بعهده بانک تامین مالی کننده است که از اعتبارگیرنده خارجی دریافت و کارسازی می‌نماید. همچنین نرخ حق بیمه جهت صدور این نوع ضمانت‌نامه با توجه به گروه ریسک کشور خریدار، نوع تضمین دریافتی و طول دوره اعتبار (دوره برداشت و بازپرداخت) محاسبه می‌گرددکه حق بیمه ‌های مربوط به این پوشش در سایت صندوق قابل دسترسی می‌باشند.

 
واجدین شرایط اخذ این ضمانت نامه:
بانکهای عامل ایرانی که بنا به درخواست صادرکنندگان/ پیمانکاران ایرانی اقدام به تأمین مالی صادرات (پس از حمل) می نمایند.

 ریسکهای تحت پوشش ضمانتنامه اعتبار خریدار:
 •  اعتباردهنده در سررسید بازپرداخت اعتبار یا قبل از آن، مطابق شرایط قرارداد تامین مالی موفق به وصول طلب خود از خریدار/ بانک خارجی (اعتبارگیرنده) نگردد و این امر ناشی از قصور اعتبارگیرنده در ایفای تعهدات خود باشد.
 •  اعتباردهنده در سررسید بازپرداخت اعتبار یا قبل از آن، مطابق شرایط قرارداد تامین مالی موفق به وصول طلب خود از خریدار/ بانک خارجی (اعتبارگیرنده) نگردد و این امر مستقیماً و صرفاً ناشی از بروز یک یا چند مورد از موارد زیر باشد:
- هرگونه اقدام یا تصمیمی که مداخله دولت کشور متبوع اعتبارگیرنده محسوب گردیده و مانع از اجرای تعهدات مندرج در قرارداد تامین مالی گردد.
- استمهال بدهی‌ها به موجب تصمیم دولت متبوع کشور اعتبارگیرنده، یا هردولت دیگری که پرداخت مربوط به قرارداد تامین مالی قرار است از طریق آن انجام شود.
- حوادث سیاسی، مشکلات اقتصادی یا اقدامات دولتی یا قانونی که در خارج ازکشور ایران اتفاق افتاده و یا اجرا می‌شود و موجب جلوگیری یا تاخیر در انتقال اقساط بازپرداخت قرارداد تامین مالی می‌گردند.
- وضع مقررات در کشور متبوع اعتبارگیرنده که بر اساس آن بازپرداخت اقساط به پول محلی کشور متبوع اعتبارگیرنده جایگزین بازپرداخت اقساط به ارز مورد توافق در قرارداد تامین مالی می‌شود، بنحوی که به دلیل نوسانات نرخ ارز، پس از تبدیل پول محلی آن کشور به ارز مورد نظر جهت انتقال به اعتباردهنده، ارز حاصله از تبدیل،‌ کمتر از مبلغی می‌گردد که اعتباردهنده می‌بایست بر اساس قرارداد تامین مالی دریافت می‌نمود.
- هرگونه اقدام یا تصمیم دولت جمهوری اسلامی ایران، در زمینه ممنوعیت همکاری‌های تجاری که وصول مطالبات اعتباردهنده را با مشکل یا مانع مواجه سازد و زیان‌های ناشی ازاین مورد از طریق دیگری توسط دولت جبران نگردد.
- موارد فورس ماژور، شامل جنگ، جنگ داخلی، انقلاب، ،‌شورش، اغتشاشات داخلی، اعتصابات، طوفان، سیل، زلزله، آتشفشان که در کشور متبوع اعتبارگیرنده اتفاق افتد و مانع از پرداخت اقساط در سررسید مقرر گردد.

مراحل انجام کار:
 •          انعقاد قرارداد فروش بین صادرکننده ایرانی و خریدار/کارفرمای خارجی با نظر بانک ایرانی
 •        درخواست خریدار/کارفرمای خارجی جهت دریافت تسهیلات از بانک ایرانی.
 •         اعلام آمادگی صندوق جهت تضمین اعتبار.
 •          اعلام شرایط تأمین مالی از سوی بانک اعتبار دهندة ایرانی به کارفرما/ خریدار/ اعتبارگیرندة خارجی/ بانک خارجی
 •          درخواست رسمی اعتبارگیرنده خارجی جهت دریافت تسهیلات از بانک اعتبار دهنده ایرانی.
 •         اعلام آمادگی رسمی ضامن خریدار جهت تضمین اعتبار به نفع اعتبار دهنده ایرانی.
 •        انعقاد قرارداد تأمین مالی بین خریدار و یا بانک وی و  بانک ایرانی.
 •          ارائه ضمانت نامه صادره از سوی ضامن خریدار به بانک عامل ایرانی.
 •          واریز حق بیمه صندوق از سوی بانک عامل ایرانی (پس اخذ از اعتبارگیرنده خارجی)
 •         صدور ضمانت نامه صندوق به نفع بانک اعتبار دهنده.
 •         واریز پیش پرداخت/ میان پرداخت (طبق توافق بانک و اعتبار گیرنده خارجی) به بانک تأمین کننده مالی
 •         گشایش اعتبار اسنادی بمیزان ۱۰۰% اعتبار از سوی خریدار خارجی به نفع صادرکننده ایرانی.
 •          حمل کالا/ ارائه خدمات و ارائه اسناد حمل/صورت وضعیتها به بانک اعتبار دهنده.
 •          پرداخت وجه اعتبار اسنادی از سوی بانک اعتبار دهنده به صادرکننده
 •          سررسید اقساط مبالغ تامین مالی شده و پرداخت از سوی اعتبارگیرنده خارجی
 •          عدم پرداخت احتمالی اقساط از سوی اعتبار گیرنده خارجی
 •          اعلام خسارت احتمالی از سوی بانک اعتبار دهنده به صندوق
 •          پرداخت خسارت به بانک ایرانی در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی بانک/ خریدار خارجی
مدارک مورد نیاز:

اعلام شرایط تأمین مالی به شرح ذیل از سوی بانک عامل جهت اخذ موافقت اصولی صندوق با پوشش :

۱)     ماهیت ضامن خریدار
 •          مبلغ قرارداد
 •         طول دوره برداشت از تسهیلات
 •          طول دوره تنفس و بازپرداخت

۲)     تصویر قرارداد تأمین مالی

۳)     تصویر قرارداد تجاری / پیمانکاری

جهت مشاهده روند صدور بیمه نامه (ضمانت نامه) اعتبار خریدار و پرداخت خسارت اینجا را کلیک نمایید.

 مدت زمان انجام کار:

حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت مدارک لازم.
 
جهت استفاده از محاسبه گر هزینه/حق بیمه اعتبار خریدار کلیک نمایید.
 
صندوق ضمانت صادرات ایران در راستای افزایش ضریب نفوذ خدمات بیمه اعتبار صادراتی به اقصی نقاط کشور و توزیع خدمات، اقدام به واگذاری بخشی از امور به کارگزاری ها نموده است.

مشاهده لیست دفاتر کارگزاری