فرآیند صدور بیمه نامه خاص صادرات


 
درخواست بیمه نامه از سوی صادرکننده
دریافت مدارک مورد نیاز از صادرکننده از جمله قرارداد فروش/اعتبار اسنادی گشایش شده به نفع وی جهت تشکیل پرونده
بررسی قرارداد فروش/اعتبار اسنادی
اعتبار سنجی از خریدار/بانک خارجی
طرح و تصویب بیمه نامه در هیات مدیره/کمیته فنی
دریافت حق بیمه از صادرکننده
صدور بیمه نامه به نفع متقاضی
اعلام خسارت احتمالی به صندوق از سوی بیمه گذار
پرداخت خسارت به ذینفع بیمه نامه (صادرکننده) پس از طی شدن زمان انتظار
واگذاری حقوق صادرکننده به صندوق
پیگیری صندوق جهت بازیافت خسارت